Pre-stressed Reinforced Concrete Girder Pre-stressed Reinforced Concrete Girder
Super T Girders PC Girder (I33m, I 24.54m, I18.6m, I12.5m) Post Tension Concrete Girders: (I33m, I30m, I 25.7 m, I 20.7 m, I15 m) Box Pile (Hollow slab) Pre-stressed Rural Girders I650m, I500m, I400m, I280m
Detail
Reinforced Concrete Pile Reinforced Concrete Pile
Normal Reinforced Concrete Square Pile Pre-stressed Reinforced Concrete Square Pile Pre-stressed Reinforced Concrete Spun Pile Sheet Pile
Detail
Readymixed Concrete Readymixed Concrete
Cung cấp bê tông tươi gồm các loại: • M150, M200, M250, M300, M350, M400, M500 Các loại chống thấm, bền sunfat, bê tông đông kết nhanh: R3, R7, R14.
Detail
Others Others
Updating
Detail