Dầm Bê tông cốt thép dự ứng lực Dầm Bê tông cốt thép dự ứng lực
Dầm Super T Dầm căng trước (I33m, I 24.54m, I18.6m, I12.5m) Dầm căng sau (I33m, I30m, I 25.7 m, I 20.7 m, I15 m) Dầm hộp (Bản rỗng) Dầm giao thông nông thôn dự ứng lực I650m, I500m, I400m, I280m
Chi tiết
Cọc bê tông cốt thép Cọc bê tông cốt thép
Cọc vuông bê tông cốt thép thường Cọc vuông bê tông cốt thép dự ứng lực
Chi tiết
Bê tông thương phẩm Bê tông thương phẩm
Cung cấp bê tông tươi gồm các loại: • M150, M200, M250, M300, M350, M400, M500 Các loại chống thấm, bền sunfat, bê tông đông kết nhanh: R3, R7, R14.
Chi tiết
Sản phẩm khác Sản phẩm khác
Bên cạnh các sản phẩm dầm bê tông cốt thép, cọc bê tông cốt thép, bê tông thương phẩm, Công ty CP Bê tông 620 Long An còn sản xuất các sản phẩm khác...
Chi tiết