Thành tích đã đạt được


CÔNG TY CP BÊ TÔNG 620 LONG AN VINH DỰ NHẬN CHỨNG CHỈ ISO 9001: 2008
 
•  Tháng 11/2012, Công ty được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9000 bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT (Giấy chứng nhận số HT.2779.12.16).
             Giấy chứng nhận có giá trị từ 20.11.2012 đến ngày 19.11.2015
             QUACERT đánh giá giám định định kỳ 12 tháng/lần, tổng cộng 2 lần trong 3 năm

Các mục khác