Bê tông thương phẩm

  • Bê tông thương phẩm

    Bê tông thương phẩm

    Cung cấp bê tông tươi gồm các loại: • M150, M200, M250, M300, M350, M400, M500 • Các loại chống thấm, bền sunfat, bê tông đông kết nhanh: R3, R7, R14.