NHÂN VIÊN PHÁP LÝ

1. Kiểm soát công tác thi hành pháp luật, luật doanh nghiệp, luật lao động… tại doanh nghiệp.
2. Thực hiện các thủ tục liên quan đến thành lập, thay đổi, chia tách, sáp nhập…của Tập đoàn và các đơn vị thành viên được giao nhiệm vụ phụ trách.
3. Kiểm soát công tác ký kết hợp đồng của Tập đoàn và các đơn vị thành viên được giao nhiệm vụ phụ trách phù hợp với pháp luật.
4. Kiểm soát tính pháp lý và sự phù hợp, hợp pháp của các văn bản do Tập đoàn và các đơn vị thành viên ban hành;
5. Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý của các đơn vị thành viên được giao phụ trách, theo đúng quy định của luật doanh nghiệp cùng các quy định khác của nhà nước.
6. Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.
Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.

Ứng tuyển vị trí nàyDownload Mẫu đơn dự tuyển

Tin mới hơn

Tin cũ hơn